กัลยาณมิตร บุคคลตัวอย่าง
-->  
 

ตัวอย่างกัลยาณมิตร ผลการปฏิบัติธรรม อานุภาพแห่งบุญ อานิสงค์บุญ บุคคลต้นแบบการทำความดี ชีวิตที่เปลี่ยนไปเพราะ การบวช เข้าวัดทำบุญ ทำทาน ถือศีล รักษาศีล นั่งสมาธิ เจริญภาวนา