เล่มที่ 23
โอวาทพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)
เรื่องที่ ๒๐๒ ยอดขายขึ้น
เรื่องที่ ๒๐๓ รถไหล
เรื่องที่ ๒๐๔ ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ
เรื่องที่ ๒๐๕ พระผมหาย
เรื่องที่ ๒๐๖ คนเดียวที่ไม่เป็นไร
เรื่องที่ ๒๐๗ อีกมิติหนึ่ง
เรื่องที่ ๒๐๘ ทำไมผมรอด
เรื่องที่ ๒๐๙ ยิ่งแก้ ยิ่งเฮง
เรื่องที่ ๒๑๐ ให้แล้วนะ
เรื่องที่ ๒๑๑ ไม่รู้เป็นโรคอะไร
เรื่องที่ ๒๑๒ เราถูกยิง
เรื่องที่ ๒๑๓ ขอลองของ
เรื่องที่ ๒๑๔ คล่องไปหมด
เรื่องที่ ๒๑๕ งูหดหัว
เรื่องที่ ๒๑๖ เปลี่ยนตับ
เรื่องที่ ๒๑๗ ธนาคารบุญ
เรื่องที่ ๒๑๘ ซินแส