เล่มที่ 26
โอวาทพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)
เรื่องที่ ๒๕๒ ต้านคลื่นแม่เหล็ก
เรื่องที่ ๒๕๓ คนขับหลับใน
เรื่องที่ ๒๕๔ ขายอย่างอัศจรรย์
เรื่องที่ ๒๕๕ สุดวิสัย
เรื่องที่ ๒๕๖ ให้หมั่นสวด
เรื่องที่ ๒๕๗ ถึงจะเด็ก แต่ใจใหญ่
เรื่องที่ ๒๕๘ ไม่เป็นไร เรามีพระ
เรื่องที่ ๒๕๙ สวนกระแส
เรื่องที่ ๒๖๐ คลื่นใต้น้ำ
เรื่องที่ ๒๖๑ อัดติดกำแพง
เรื่องที่ ๒๖๒ ความดันหาย
เรื่องที่ ๒๖๓ ยอดนักบุญ
เรื่องที่ ๒๖๔ ใครมาอุ้ม
เรื่องที่ ๒๖๕ สู้ไม่ถอย