เล่มที่ 30
โอวาทพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)
โอวาทพระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว)
เรื่องที่ ๓๑๘ น้ำกรดราด
เรื่องที่ ๓๑๙ มะเขือแก้ว
เรื่องที่ ๓๒๐ ตกจากชั้นลอย
เรื่องที่ ๓๒๑ เฉียดหน้าบ้าน
เรื่องที่ ๓๒๒ ดูดพิษคุณไสย
เรื่องที่ ๓๒๓ อานุภาพ ๑๐,๐๐๐ ฟุต
เรื่องที่ ๓๒๔ เลือดไร้ไทรอยด์
เรื่องที่ ๓๒๕ รับนิมนต์
เรื่องที่ ๓๒๖ เหมือนโดนอุ้ม
เรื่องที่ ๓๒๗ คุณยายขาเหล็ก
เรื่องที่ ๓๒๘ ช่วยค่าเทอม
เรื่องที่ ๓๒๙ อะไรอยู่ในดวงตา