เล่มที่ 37

เรื่องที่ ๓๗๔ สาวไทยในญี่ปุ่น
เรื่องที่ ๓๗๕ กระดูกทิ่มเนื้อ
เรื่องที่ ๓๗๖ PRICE 99
เรื่องที่ ๓๗๗ เฉียดชิงภพ
เรื่องที่ ๓๗๘ เป็นหนี้คนเมา
เรื่องที่ ๓๗๙ สตรี ๙ โรค