เล่มที่ 39

เรื่องที่ ๓๘๖ โจรฉกทอง
เรื่องที่ ๓๘๗ จากลูกจ้างสู่เถ้าแก่
เรื่องที่ ๓๘๘ กระเป๋าฝังเพชร
เรื่องที่ ๓๘๙ ชนกลางสะพาน
เรื่องที่ ๓๙๐ ไซนัส ๑๓ ปี
เรื่องที่ ๓๙๑ ปลอดภัยจาก IMF
เรื่องที่ ๓๙๒ ไอ้หยาอาโก