เล่มที่ 41

เรื่องที่ ๓๙๙ เมื่อคนเมาเข้าวัด
เรื่องที่ ๔๐๐ จิวเวอรี่มีปาฏิหาริย์
เรื่องที่ ๔๐๑ แรงงานไทยในไต้หวัน
เรื่องที่ ๔๐๒ ที่ดินข้ามชาติ
เรื่องที่ ๔๐๓ ข้าวแกงแผลงฤทธิ์
เรื่องที่ ๔๐๔ คุณตาพาฉงน