เล่มที่ 44

เรื่องที่ ๔๑๖ เสียงสวดช่วยชีวิต
เรื่องที่ ๔๑๗ LOVE ME LOVE MY DOGิ
เรื่องที่ ๔๑๘ น้ำร้อน...ไร้ฤทธิ์
เรื่องที่ ๔๑๙ ถูกชะตาพาถูกสเป็ค
เรื่องที่ ๔๒๐ เงาหยุดมรณะ
เรื่องที่ ๔๒๑ อย่า...ควักลูกตาฉัน