เล่มที่ 46

เรื่องที่ ๔๒๘ เปลี่ยนเส้นเลือด...เชือดชิงภพ
เรื่องที่ ๔๒๙ ไม่ใช่เพียงแค่...ฝัน
เรื่องที่ ๔๓๐ เบื้องหลัง...ความตาย
เรื่องที่ ๔๓๑ เกือบสิ้นชื่อ
เรื่องที่ ๔๓๒ เสียงสั่ง...ห้ามตาย
เรื่องที่ ๔๓๓ พลิกล็อค ใต้วงล้อ