อานุภาพความศักดิ์สิทธิ์ของพระมหาสิริราชธาตุ ปรากฏแก่ผู้บูชาสักการะด้วยความศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัย ทั้งเชื่อมั่นในอานุภาพแห่งบุญที่ได้สั่งสมมา เรื่องราวต่อไปนี้ เป็นประสบการณ์หลากหลายรูปแบบของผู้มีบุญ ที่ได้ประสบอานุภาพกับตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการหายป่วยจากโรคร้าย ตลอดจนภัยอันตรายต่างๆ ได้บรรเทาเบาบางลง หรือมลายหายสูญไป และประสบแต่ความสุข ความสำเร็จ ความเจริญรุ่งเรืองต่างๆ ทันตาเห็นเป็นอัศจรรย์แก่ท่านเจ้าภาพจำนวนมากมายทีเดียว มักจะกล่าวกันว่า ไม่รู้จะพูดยังไง, เหลือเชื่อแต่จริง, พูดไม่ออกบอกไม่ถูก, ถ้าไม่พบกับตัวจะไม่เชื่อเลย เป็นต้น และหากยังคงเพิ่มพูนกุศลศรัทราของตน ด้วยการทำทาน รักษาศีลและทำสมาธิเจริญภาวนา ให้กาย วาจา ใจบริสุทธ์ผ่องใสอยู่เสมอ ย่อมจะทำให้เกิดพลานุภาพเป็นอัศจรรย์อยู่เป็นเนืองนิจแก่ตนเอง
เป็นธรรมดาว่าเรื่องดีๆอย่างนี้ไม่ควรเก็บไว้คนเดียว ควรจะมีการบอกกล่าวเล่าขานถ่ายทอดกันต่อๆไป เพื่อญาติพี่น้องผู้มีบุญมีบารมีคนอื่นๆได้รับทราบบ้าง จะได้มาร่วมสั่งสมบุญด้วยกัน เป็นการเปิดทางบุญ ชี้นำทางแห่งความดีให้แก่กันและกัน