หนังสือ คู่มือการฝึกตัวเพื่อเตรียมศึกษาวิชชาธรรมกาย
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ คู่มือการฝึกตัวเพื่อเตรียมศึกษาวิชชาธรรมกาย หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

คำนำ
              เนื่องจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย มีความปรารถนาที่จะให้ลูกๆ สมาชิกในองค์กร ที่ได้ตั้งใจเข้ามาศึกษาวิชชาธรรมกาย เป็นผู้ที่มีกาย วาจา ใจ ที่บริสุทธิ์องอาจสง่างามสมบูรณ์พร้อมด้วยวิชชาและความประพฤติ เพื่อเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับชาวโลก ดังคำขวัญที่ว่า "งานหยาบก็สุดเฉียบ งานละเอียดก็สุดฉิว เราจะทำงานกันอย่างไม่น้อยหน้า ไม่ลํ้าหน้า แต่จะไปกันพร้อมหน้า ด้วยความเท่าเทียมทันกันทั้งทีม"ดังนั้น พระเดชพระคุณหลวงพ่อจึงได้มอบหมายให้จัดพิมพ์หนังสือ คู่มือการฝึกตัวเพื่อเตรียมศึกษาวิชชาธรรมกายโดยได้จัดพิมพ์แจกแก่พระภิกษุสามเณรเล่มหนึ่ง และแจกแก่อุบาสกอุบาสิกาอีกเล่มหนึ่ง เพื่อเป็นแนวทางในการฝึกฝนอบรมตนเอง ให้พร้อมที่จะรองรับวิชชาธรรมกาย และมีมโนปณิธานอันมั่นคง ที่จะไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรม

สารบัญ
โอวาทพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย .................๑
คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ศึกษาวิชชาธรรมกาย ..........๕
บทผึกตัว เพื่อ เตรียมศึกษาวิชชาธรรมกาย............. ๙
๑. หล่อหลอมใจเป็นดวงเดียวกับหลวงพ่อ ..............๑๑
ตั้งอยู่ในโอวาทของหลวงพ่อ................................. ๑๒
ศึกษาอัธยาศัยของหลวงพ่อ ................................๑๔
๒. มีอุดมการณ์เป้าหมายชีวิตชัดเจน .....................๑๗
อุทิศชีวิตเป็นเดิมพัน........................................... ๑๘
เตือนตนเองว่าเข้าวัดมาเพื่ออะไร........................... ๑๙
ประคับประคองตนให้ตลอดรอดผั่ง........................ ๒๑
๓. มีความสามัคคีกันทั้งทีม.................................. ๒๓
มีความคิดเป็นหนื่ง.............................................. ๒๔
มีคำ พูดเป็นหนึ่ง ...............................................๒๕
มีการกระทำเป็นหนึ่ง........................................... ๒๘
การประชุม......................................................... ๓๐
การชี้ขุมทรัพย์ ..................................................๓๒
๙. รักวิชชาธรรมกายยิ่งสิงอื่นใด.......................... ๓๓
มุ่งมั่นศึกษาวิชชาธรรมกาย .................................๓๔
ฝึกใจหยุดนึ่งให้ถูกวิธี .........................................๓๖
ไม่ยึดมั่นผูกพันกับอะไรเลย................................. ๓๙
๙. มีความอดทน ...............................................๔๑
๖. มีความกตัญฌูกตเวที.................................... ๔๕
๗. มีความเคารพ อ่อนน้อม ถ่อมตน..................... ๔๙
เคารพในพระพุทธเจ้า ........................................๕๐
เคารพในพระธรรม............................................. ๕๒
- การแสดงธรรม ให้ธรรมทาน ............................๕๔
- การฟังธรรม.................................................... ๕๖
เคารพในพระสงฆ์ ............................................๕๘
- การวางตัวกับพระผู้ใหญ่ ..................................๕๘
- การวางตัวกับสหธรรมิกรุ่นเดียวกัน.................... ๖๑
- การวางตัวกับรุ่นน้อง....................................... ๖๔
เคารพในการศึกษา............................................ ๖๖
เคารพในความไม่ประมาท...................................๖๗
เคารพในการปฏิสันถาร...................................... ๖๘
- การต้อนรับพระอาคันตุกะ................................. ๖๘
- การต้อนรับญาติโยมสาธุชน............................. ๗๐
- การวางตัวของพระภิกษุกับอุบาสก อุบาสิกา....... ๗๒
- การออกไปทำหน้าที่กัลยาณมิตร .......................๗๔
๘. มักน้อย กันโดษ ไม่สะสม ..............................๗๗
การใช้ของส่วนตัว ..............................................๗๘
การใช้ของส่วนกลาง ..........................................๘๐
๙. รักความสะอาด ความเป็นระเบียบวินัย............. ๘๓
ดูแลความสะอาดส่วนตัว.................................... ๘๔
ความสะอาดความเป็นระเบียบในห้องพัก ...............๘๕
ความสะอาดความเป็นระเบียบในห้องปฏิบ้ติธรรม ....๘๗
การรักษาความสะอาดและการใช้ห้องนํ้า ...............๘๙
มารยาทในการขบฉันของพระภิกษุ...................... ๙๑
๑๐. สุขภาพพลานามัยแข็งแรง ..........................๙๓
 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ คู่มือการฝึกตัวเพื่อเตรียมศึกษาวิชชาธรรมกาย
ลำดับเรื่อง : คณะการคัดเลือกเเละดูเเลบุคลากรศึกษาวิชชาธรรมกาย   จำนวนหน้า 109 หน้า

ขนาดไฟล์ 16MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 16MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 5
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร