หน้าแรกกัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร สื่อธรรมะ กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร
กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร

 

 

 

 

 

 


ภาพ  ป๋องแป๋ง
ลงสี  ปูเป้
 

ในอดีตกาล ณ ป่าใหญ่แห่งหนึ่ง
มีสัตว์ ๓ ชนิด อาศัยอยู่ด้วยกัน
ที่ต้นไทรใหญ่กลางป่า

นิทาน_นิทานชาดก_นิทานภาพ_ช้าง ลิง นกกระทา_สามสหาย_ติตติรชาดก นิทาน_นิทานชาดก_นิทานภาพ_ช้าง ลิง นกกระทา_สามสหาย_ติตติรชาดก นิทาน_นิทานชาดก_นิทานภาพ_ช้าง ลิง นกกระทา_สามสหาย_ติตติรชาดก นิทาน_นิทานชาดก_นิทานภาพ_ช้าง ลิง นกกระทา_สามสหาย_ติตติรชาดก

สัตว์ทั้ง ๓ ชนิด คือ
นกกระทา
ลิง
และช้าง

 

    แม้จะอาศัยอยู่ที่เดียวกัน
สัตว์แต่ละตัวต่างมีความถือดี
ประพฤติตนตามใจชอบ โดย
ไม่เคารพยำเกรงซึ่งกันและกัน   

 

ติตติรชาดก_สามสหาย_นิทานสนุก
นิทาน_นิทานชาดก_นิทานภาพ_ช้าง ลิง นกกระทา_สามสหาย_ติตติรชาดก
นิทาน_นิทานชาดก_นิทานภาพ_ช้าง ลิง นกกระทา_สามสหาย_ติตติรชาดก
นิทานสอนใจ_ติตติรชาดก_สามสหาย
นิทาน_นิทานชาดก_นิทานภาพ_ช้าง ลิง นกกระทา_สามสหาย_ติตติรชาดก
นิทานเด็ก_ติตติชาดก_สามสหาย
นิทาน_นิทานชาดก_นิทานภาพ_ช้าง ลิง นกกระทา_สามสหาย_ติตติรชาดก
นิทาน_นิทานชาดก_นิทานภาพ_ช้าง ลิง นกกระทา_สามสหาย_ติตติรชาดก นิทาน_นิทานชาดก_นิทานภาพ_ช้าง ลิง นกกระทา_สามสหาย_ติตติรชาดก ติตติชาดก_สามสหาย_คลิปนิทาน
ลิง_ช้าง_นกกระทา_ติตติรชาดก สามซน_ติตติรชาดก_นิทานสอนใจ
สามสหาย_ลิง_ช้าง_นกกระทา
นิทาน_นิทานชาดก_นิทานภาพ_ช้าง ลิง นกกระทา_สามสหาย_ติตติรชาดก ติตติชาดก_นิทานเด็ก_สามซน
Copyright © Dhammakaya Foundation. All rights reserved.
 
 
ที่มา : หนังสือนิทานชาดก โดย พระภาวนาวิริยคุณ  

Home  | นิทานชาดก