หน้าแรกกัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร สื่อธรรมะ กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร
กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร

 

 

 

 

 

 


ภาพ  ป๋องแป๋ง
ลงสี  ปูเป้

ครั้งหนึ่งในอดีตกาล
ณ นครพาราณสี
อันเป็นนครที่มีความ
เจริญรุ่งเรือง และ
เป็นศูนย์รวมของการ
ศึกษาศิลปวิทยาใน
แขนงต่างๆ

การ์ตูนภาพ_การ์ตูนสนุก_การ์ตูนช่อง คลิปนิทาน_นิทานสนุก_นิทานสอนใจ การ์ตูนคุณธรรม_นิทานคุณธรรม_นิทานสนุก
การ์ตูนคุณธรรม_นิทานคุณธรรม_นิทานสนุก

มีชายหนุ่มคนหนึ่ง
ได้เดินทางไปศึกษา
ศิลปวิทยา ยังเมือง
ตักกศิลา

เขาได้เลือกเรียน
ในสำนักของอาจารย์
ทิศาปาโมกข์
ผู้มีความเชี่ยวชาญ
ท่านหนึ่ง

การ์ตูนคุณธรรม_นิทานคุณธรรม_นิทานสนุก วีดีโอนิทาน_คลิปนิทาน_นิทานสอนใจ การ์ตูนภาพ_การ์ตูนสนุก_การ์ตูนช่อง
การ์ตูนคุณธรรม_นิทานคุณธรรม_นิทานสนุก

ชายหนุ่มเป็นคนขยัน
หมั่นเพียร และตั้งใจ
ศึกษาเล่าเรียน
เขาจึงเป็นที่รักของ
อาจารย์อย่างยิ่ง

กาลเวลาผ่านไป ศิษย์ทั้งหลายได้ความรู้จากอาจารย์์กันมากมาย

ยกเว้นชายหนุ่มผู้นี้ที่จำความรู้อะไรไม่ได้เลย

การ์ตูนภาพ_การ์ตูนสนุก_การ์ตูนช่อง นิทานคุณธรรม_คลิปนิทาน_นิทานสนุก

แม้ว่าจะขยันหมั่นเพียรเท่าใด แต่เนื่องจากเป็น
คนปัญญาทึบ จึงไม่สามารถเรียนรู้ได้ดังตั้งใจ

จนในที่สุดเกิดความท้อแท้ใจ จึงเข้าไป
กราบลาอาจารย์ เพื่อกลับบ้านเกิดของตน

การ์ตูนช่อง_นิทานเด็ก_นิทานสอนใจ
นิทานสอนใจ_คลิปนิทาน_นิทานเด็ก การ์ตูนช่อง_นิทานเด็ก_นิทานสอนใจ
การ์ตูนช่อง_นิทานเด็ก_นิทานสอนใจ
การ์ตูนช่อง_นิทานเด็ก_นิทานสอนใจ

  อาจารย์ได้
ท่องมนต์บทหนึ่ง
ซึ่งเป็นมนต์ บทสั้นๆ
ให้ชายหนุ่มได้ฟัง

 อาจารย์ทิศาปาโมกข์
หวังจะช่วยเหลือศิษย์
ให้มีความรู้ติดตัว
เพื่อป้องกันภัย ที่อาจเกิด
ขึ้นในภายหน้า
 จึงเคี่ยวเข็ญศิษย์คนนี้
ให้ท่องมนต์นี้
กลับไป กลับมา
นับร้อยๆ ครั้ง

คลิปนิทาน_นิทานสอนใจ_วีดีโอนิทาน

  ชายหนุ่มตั้งใจท่องมนต์จนในที่สุด

นิทานครอบครัว_นิทานเยาวชน_นิทานเด็ก
นิทานครอบครัว_นิทานเยาวชน_นิทานเด็ก

จากนั้นชายหนุ่มจึงกราบลาอาจารย์ กลับสู่เมืองพาราณสีบ้านเกิดของตน

นิทานครอบครัว_นิทานเยาวชน_นิทานเด็ก นิทานสนุก_นิทานการ์ตูน_นิทานภาพ

 ณ พระราชวัง
อันสง่างาม
แห่งนครพาราณสี

นิทานครอบครัว_นิทานเยาวชน_นิทานเด็ก
นิทานครอบครัว_นิทานเยาวชน_นิทานเด็ก

พระราชาต้องการทราบความจริง เมื่อคิดวิธีการแล้ว ในเวลาเย็นจึงปลอมพระองค์เป็นชาวบ้านธรรมดา เสด็จไปตามบ้านเรือนต่างๆ เนื่องจากทรงคิดว่า พวกชาวบ้านมักจะสนทนาปรับทุกข์สุขกันในช่วงเวลาอาหารเย็น

นิทานสนุก_นิทานการ์ตูน_นิทานภาพ นิทานสอนใจ_นิทานคุณธรรม_นิทานเด็ก

และแล้วในเวลาดึกของคืนหนึ่ง พระราชาพร้อมคนสนิทเดินไปยังมุมหนึ่งของเมือง

นิทานสอนใจ_นิทานคุณธรรม_นิทานเด็ก นิทานเด็ก_นิทานสอนใจ_คลิปนิทาน
นิทานสนุก_นิทานการ์ตูน_นิทานภาพ นิทานสนุก_นิทานการ์ตูน_นิทานภาพ

 พระราชา และคนรับใช้
ได้แอบซ่อนตัวอยู่หลัง
พุ่มไม้ คอยซุ่มดูการ
กระทำของพวกโจร
อย่างเงียบๆ

นิทานสอนใจ_นิทานคุณธรรม_นิทานเด็ก
นิทานสอนใจ_นิทานคุณธรรม_นิทานเด็ก นิทานสนุก_นิทานการ์ตูน_นิทานภาพ
Copyright © Dhammakaya Foundation. All rights reserved.
 
 
ที่มา : หนังสือนิทานชาดก โดย พระภาวนาวิริยคุณ  

Home  | นิทานชาดก