หน้าแรกกัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร
กัลยาณมิตร about us กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร

  การล้างห้องน้ำ 


                ห้องน้ำหรือสุขาเป็นห้องที่ทุกระดับ ชนชั้นทุกสาขาอาชีพ ต้องใช้บริการ แม้เป็นห้องที่ใช้เก็บของเสีย และสิ่ง
   ปฏิกูลต่างๆ ก็ตามหากสามารถทำให้สะอาดน่าใช้ได้ย่อมแสดงให้เห็นว่า ผู้ที่เป็นเข้าของ ห้องน้ำรักความสะอาด เป็น
   อย่างยิ่ง มีความสะอาดของจิตใจอย่างยอดเยี่ยม จนส่งผลออกมาสู่การกระทำภายนอก ด้วยการรักษาห้องที่ใครๆ เห็น
   ว่าสกปรกที่สุดให้สะอาดได้

                ห้องน้ำจึงมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าห้องรับแขกเพราะคอยรับรองผู้มาเยือนจากที่ใกล้หรือไกล ที่จำเป็น
   ต้องทำภาระกิจส่วนตัวให้สบายอารมณ์ก่อน แล้วค่อยพุดคุยสนทนากับเจ้าของบ้านด้วยไมตรี มิตรภาพความสะอาด
   แวววาวของโถและคอห่านรวมถึงพื้นและผนังที่ผู้มาเยือนได้พบเห็นขณะทำภารกิจอันเป็นส่วนตัวอยู่ จะทำให้ใบหน้า
   ที่เหน็ดเหนื่อยอึดอัด มีรอยยิ้มอันเบิกบาน ปรากฏขึ้น เขาจะแอบเคารพชื่นชมผู้เป็นเจ้าของห้องน้ำ ไว้ในใจ มิรู้ลืม
   เลยทีเดียว

   หลักในการล้างห้องน้ำ

               ๑. ทำความสะอาดจากบนลงล่างและด้านในออกด้านนอก
               
๒. ทำความสะอาดบริเวณที่ยากก่อนเช่น ซอกมุม
               
๓. เช็ด ถู ไปในทิศทางเดียวกัน
               
๔. ใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับวัสดุและพื้นผิวที่จะทำ

  จะมีวิธีการล้างห้องน้ำอย่างไร ?

  ๑.การเตรียม

          การเตรียมร่างกาย โดยแต่งกายให้รัดกุมสะดวก เหมาะสมต่อการปฏิบัติงา
          การเตรียมอุปกรณ์ โดยเตรียมอุปกรณ์ต่อไปนี้ให้พร้อม

                         ๑. ถัง          ๒. แปรงเตารีด          ๓. แปรงสีฟัน           ๔. น้ำยา          ๕. ผ้า
                         
๖. ไม้กวาดทางมะพร้าว                ๗. ฟองน้ำ                ๘. ขัน             ๙. ถุงมือ

  หมายเหตุ หากถุงมือรั่วให้เปลี่ยนใหม่ทันที

 

การปฏิบัติ

 ๑. เช็ดขอบบน( อลูมิเนียม) หรือเพดานห้องน้ำ

๒. ทำความสะอาดฝาผนังด้วยผ้าชุบน้ำ( บีบ)

      

๓.ราดน้ำ( เปล่า) ในถังที่โถ คอห่านและพื้น
แล้วทำความสะอาดขัน และถังน้ำด้วยผ้าชุบ
น้ำยาล้างชันและถังน้ำ
   ๔. ราดน้ำยาที่โถ คอห่านและพื้น แล้วสวมถุงมือใช้
        แปรงสีฟันทำความสะอาดตามซอกมุมต่างๆ
        ส่วนพื้นที่กว้างใช้แปรงเตารีดขัดให้สะอาด ๕.ราดน้ำล้างฟองน้ำยาที่พื้นออกให้หมดแล้วทำความสะอาดโถและคอห่านด้วยฟองน้ำชุบยา

    ๖.ล้างฟองน้ำด้วยน้ำเปล่าให้สะอาดลงในคอห่าน
    ๗.ทำความสะอาดรางระบายน้ำด้วยไม้กวาดทางมะพร้าว แปรงสีฟันและแปรงเตารีด
    ๘.นำอุปกรณ์ต่างๆไปล้าง ซัก และตาก เมื่อแห้งแล้ว จัดเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย


 การเก็บงาน

   ๑.ทำความสะอาดอุปกรณ์ ตามลำดับ ( สวมถุงมืออยู่ขณะล้างลำดับ ๑, ๒, ๓, ๔,)

                         ๑. ขวดน้ำยา      ๒. แปรงเตารีด       ๓. แปรงสีฟัน        ๔. ฟองน้ำ
                         
๕. ถุงมือ           ๖. ถัง                     ๗. ขัน                  ๘. ผ้า


  หมายเหตุ : ( สำหรับผ้าจะซักก่อน เพื่อใช้ทำความสะอาดอุปกรณ์อื่นๆ และใช้ซับหยดน้ำที่อุปกรณ์ต่างๆ)


   ๒.ใช้ผ้าซับน้ำที่เกาะอุปกรณ์ทุกชิ้นออกให้หมด ก่อนนำไปตาก  
   ๓. การตากอุปกรณ์

                - นำแปรงสีฟัน แปรงเตารีด ถัง ขัน ไปเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย
                - นำถุงมือไปตากในร่ม
                - นำฟองน้ำและผ้าไปตากแดด เมื่อแห้งแล้วเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย
                - ล้างมือให้สะอาดจนถึงข้อศอก ล้างเท้าให้สะอาดจนถึงหัวเข่า

อานิสงค์ของการล้างห้องน้ำ

  
     ๑. ลดทิฏฐิมานะในจิตใจของตนเอง
     ๒. เป็นคนละเอียดรอบคอบ รู้จักวางแผนงานเป็นขั้นเป็นตอน
     ๓. เกิดอุปนิสัยรักความสะอาด จนส่งผลให้รักษากายวาจา ใจให้สะอาดบริสุทธิ์ตามไปด้วย
     ๔. เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย
     ๕. จิตใจผ่องใส เข้าถึงธรรมได้ง่าย

 
 น่าเสียดายถ้าไม่รู้
 

       ควรทำความสะอาด ถังน้ำ ขัน พื้น โถและคอห่านทุกวัน
       ห้องน้ำ( สุขา) ไม่ควรให้มีกลิ่นอันน่ารังเกียจ
       การตรวจสอบผลการล้างห้องน้ำ โดยราดน้ำลงไปที่คอห่าน
           หากพบว่าคอห่านเปียกทั่วถึงสม่ำเสมอ
           ไม่มีรอยคราบไขมันติดอยู่แสดงว่าล้างได้สะอาดจริง
       ห้องน้ำที่เป็นส่วนตัว ไม่เป็นสาธารณะ ควรซับให้แห้งเสมอ จะทำให้สะอาดอย่าแท้จริง
           และป้องกันการลื่นล้มโดยเฉพาะผู้สูงวัย
       ไม่ควรใช้น้ำยาที่เป็นกรกเข้มข้นในการล้างเครื่องสุขภัณฑ์
           เพราะกรดจะกันกร่อนเครื่องสุขภัณฑ์ที่เคลือบไปด้วยเซรามิคให้เสียหายได้
       น้ำยาที่ใช้ล้างห้องน้ำควรเป็นประเภทเดียวกับน้ำยาล้างจาน

ที่มาของวัฒนธรรมชาวพุทธ
วัฒนธรรมการดูแลรักษาปัจจัย ๔
           งานของชีวิต            การจัดพับเก็บสิ่งของเครื่องใช้
วัฒนธรรมการใช้ปัจจัย ๔ ในชีวิตประจำวัน
           การปัดกวาดเช็ดถู
      การใช้อาคารสถานที่              การใช้ไม้ขนไก่และผ้าต่างๆ
           การใช้ห้องนอน
         การซัก-ตาก
         การใช้ห้องน้ำ (สุขา)          การล้างห้องน้ำ
         การใช้ห้องปฏิบัติธรรม
         การล้างจาน
         การใช้ห้องเรียน          การดูแลศาสนสมบัติและศาสนสถาน
         การใช้น้ำ  
         การใช้ไฟฟ้า
 
         การใช้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม  
วัฒนธรรมการดูแลรักษาสุขภาพ
มารยาทชาวพุทธ
      การป้องกันดูแลตนเองเบื้องต้น
         มารยาทการยืน เดิน นั่ง นอน
         การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
         มารยาทการกราบและการไหว้
         หลัก ๘ ประการของการดูแลสุขภาพ          การกราบ (อภิวาท)
         การดูแลสุขภาพปากและฟััน          การปฏิบัติตนต่อพระภิกษุสงฆ์
         การบำบัดรักษาเบื้องต้น          ระเบียบปฏิบัติในการสนทนากับพระภิกษุ
             มารยาทการรับประทานอาหารตามหลักเสขิยวัตร
             ศิลปะการอยู่ร่วมกัน และ ประโยชน์ของมารยาท
ศาสนพิธี

วัฒนธรรมชาวพุทธที่ปรากฎหลักฐานในพระไตรปิฎก