หน้าแรกกัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร
กัลยาณมิตร about us กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร

  การล้างจาน


  จะมีวิธีการล้างจานอย่างไร ?

             ๑. เตรียมน้ำใส่กะละมัง (อ่างล้าง) โดยเตรียมน้ำตามลำดับนี้
                  กะละมังที่ ๑ น้ำธรรมดา ที่ ๒ น้ำยาล้างจาน ที่ ๓ น้ำธรรมดา ที่ ๔ น้ำธรรมดา
             ๒. เช็ดจาน (ภาชนะ) ด้วยกระดาษเพื่อขจัดเศษอาหารและคราบมัน และควรรวบรวมจาน (ภาชนะ)                  ให้มีจำนวนมากก่อน จึงนำไปล้างพร้อมๆกัน


             ๓. แช่จาน( ภาชนะ) ทั้งหมด ลงในอ่างน้ำแรก ( น้ำธรรมดา) พร้อมๆ กัน เพื่อประหยัดน้ำและเวลา
                 ในการล้างควรออกแรงกดและถูด้วยฟองน้ำให้ทั่ว


             ๔. ล้างด้วยน้ำยาล้างจานออกแรงกด ( พอ ประมาณ) ถูด้วยฟองน้ำจากข้างในออกข้างนอกให้ทั่ว


             ๕. ล้างน้ำธรรมดาอีก ๒ ครั้งด้วยฟองน้ำ เช็ดด้วยผ้าสะอาดให้แห้งไม่มีคราบ แล้วนำไปตากหรือเก็บให้เรียบร้อย              ๖. ทำความสะอาดอ่างล้างภาชนะล้างด้วยน้ำธรรมดา

อานิสงส์ของการล้างจาน

            ๑. ลดทิฎฐิมานะในจิตใจของตนเอง
            ๒. เป็นคนทำงานไม่คั่งค้าง มีความรับผิดชอบ
            ๓. เกิดอุปนิสัยรักความสะอาด ส่งผลให้รักการรักษากาย วาจา ใจ ให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วย
            ๔. จิตใจผ่องใส่ เข้าถึงธรรมได้ง่าย

 
 น่าเสียดายถ้าไม่รู้
 

              
            การล้างภาชนะอื่นๆ ที่ใช้ใส่หรือประกอบอาหารเช่น ชาม ช้อน ส้อม หม้อ แก้วน้ำ เป็นต้น                 มีรูปแบบวิธีการล้างที่คล้ายคลึงกัน สามารถนำวิธีการล้างจานไปประยุกต์ใช้ได้

            การล้างจานเป็นการฝึกให้เป็น คนไม่ผลัดวัน ประกันพรุ่ง โดยเมื่อใช้จานชาม
                ช้อนส้อมหรือภาชนะอื่นๆ ใส่อาหารหรือประกอบอาหารแล้ว ควรล้างทันที
                อย่าปล่อยทิ้งไว้ให้คราบอาหารแห้งติดเกรอะกรัง ยากต่อการทำ ความสะอาด
                หรือไม่ควรแช่น้ำเอาไว้จนบูดเน่า อาจเป็นที่เพาะพันธุ์ของเชื้อโรคได

 

ที่มาของวัฒนธรรมชาวพุทธ
วัฒนธรรมการดูแลรักษาปัจจัย ๔
           งานของชีวิต            การจัดพับเก็บสิ่งของเครื่องใช้
วัฒนธรรมการใช้ปัจจัย ๔ ในชีวิตประจำวัน
           การปัดกวาดเช็ดถู
      การใช้อาคารสถานที่              การใช้ไม้ขนไก่และผ้าต่างๆ
           การใช้ห้องนอน
         การซัก-ตาก
         การใช้ห้องน้ำ (สุขา)          การล้างห้องน้ำ
         การใช้ห้องปฏิบัติธรรม
         การล้างจาน
         การใช้ห้องเรียน          การดูแลศาสนสมบัติและศาสนสถาน
         การใช้น้ำ  
         การใช้ไฟฟ้า
 
         การใช้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม  
วัฒนธรรมการดูแลรักษาสุขภาพ
มารยาทชาวพุทธ
      การป้องกันดูแลตนเองเบื้องต้น
         มารยาทการยืน เดิน นั่ง นอน
         การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
         มารยาทการกราบและการไหว้
         หลัก ๘ ประการของการดูแลสุขภาพ          การกราบ (อภิวาท)
         การดูแลสุขภาพปากและฟััน          การปฏิบัติตนต่อพระภิกษุสงฆ์
         การบำบัดรักษาเบื้องต้น          ระเบียบปฏิบัติในการสนทนากับพระภิกษุ
             มารยาทการรับประทานอาหารตามหลักเสขิยวัตร
             ศิลปะการอยู่ร่วมกัน และ ประโยชน์ของมารยาท
ศาสนพิธี

วัฒนธรรมชาวพุทธที่ปรากฎหลักฐานในพระไตรปิฎก