หน้าแรกกัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร
กัลยาณมิตร about us กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร
    โต๊ะหมู่บูชา

              

                      การทำบุญบำเพ็ญกุศลถือว่าเป็นงานมงคล  อันมีองค์พระปฏิมากรหรือพระพุทธรูปองค์แทนของ
      พระพุทธเจ้าเป็นประธาน  พระพุทธรูปนั้นจึงควรตั้งประดิษฐานบนโต๊ะบูชาที่มีระดังสูงพอสมควร ให้อยู่เหนือ
      ระดับอาสนะสงฆ์เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเคารพสักการะ
                      โต๊ะหมู่บูชาที่นิยมใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา ประกอบด้วย   โต๊ะหมู่ ๕  หมู่ ๗  และหมู่ ๙


  

 
 น่าเสียดายถ้าไม่รู้
 
             หากไม่มีโต๊ะหมู่จะใช้ตั่งหรือโต๊ะอื่น ๆ ที่พอเหมาะลักษณะไม่สูงไม่ต่ำ
                  และไม่ใหญ่เกินไปที่สะอาดแทนก็ได้
             ถ้าชุบน้ำมันยางที่ใส่เทียนและที่ปลายธูปสักเล็กน้อยก่อนจุดไฟ จะช่วยให้จุดง่ายขึ้น
             การตั้งเครื่องบูชานั้น ควรจัดให้เรียบร้อยงามตา  อย่าให้มีสิ่งใดบังพระพุทธรูป
                 ไม่ควรเอาเครื่องบูชาตั้งเสมอพระพุทธรูป
             การตั้งโต๊ะหมู่ ควรตั้งเบื้องขวาของพระสงฆ์เสมอ โดยเรียงเป็นแถวแนวเดียวกัน                  ถ้าหากพื้นที่มีจำกัดก็ให้พระพุทธรูปผินพระพักตร์มาทางพระสงฆ์  โดยไม่ตรง
                 แถวเดียวกันก็ได้

เครื่องสักการะบูชาพระรัตนตรัย


                    ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  ทั้งงานมงคลและงานอวมงคล มีเครื่องสักการะ 3 อย่างคือ 
                                                               ๑.  ธูป    ๒.  เทียน    ๓.  ดอกไม้

        ธูปสำหรับบูชาพระพุทธเจ้า

          ๑. นิยมจุด ๓ ดอกเป็นอย่างน้อย  โดยหมายถึง พระพุทธคุณ ๓ ประการคือ พระปัญญาธิคุณ พระบริสุทธิคุณ                และพระมหากรุณาธิคุณ  จึงใช้ธูป ๓ ดอก จุดบูชาพระคุณทั้ง ๓ นี้
          ๒. แต่บางท่านก็อธิบายว่า ธูป ๓ ดอกนั้นบูชาพระพุทธเจ้า ๓ ประเภท  คือ พระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีต                พระพุทธเจ้าทั้งหลายในอนาคต  พระพุทธเจ้าทั้งหลายในปัจจุบัน
          ๓. ธูปมีกลิ่นหอม  ที่แตกต่างจากกลิ่นหอมใด ๆ ในทางโลก เมื่อบุคคลสูดกลิ่นแล้ว ทำให้กิเลสยุบตัวลงทำให้จิตใจ
               สงบไม่ฟุ้งซ่าน  ธูปนั้นแม้ไฟไหม้หมดแล้ว กลิ่นยังหอมอบอวลอยู่ในบริเวณนั้นเป็นเวลานาน ดั่งพระคุณของ
              พระพุทธเจ้าก็เป็นที่ซาบซึ้งถึงจิตใจของบุคคลทั้งหลายสิ้นกาลนาน

        เทียนสำหรับบูชาพระธรรม

                      นิยมจุดบูชาครั้งละ ๒ เล่มเป็นอย่างน้อย โดยหมายถึง พระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่
      แยกออกเป็น ๒ ประเภท คือ

                     ๑.  พระวินัย          สำหรับฝึกหัดกาย  วาจาให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
                     ๒.  พระธรรม        สำหรับอบรมจิตใจ ให้สงบระงับจากความชั่วทุจริตทุกประการนำแสงสว่าง
                                                แห่งปัญญามาสู่จิตใจ เหมือนแสงเทียนกำจัดความมืด นำความสว่างมาสู่ที่นั้น ๆ  

       
ดอกไม้สำหรับบูชาพระสงฆ์
                     ดอกไม้เมื่ออยู่ในที่เกิดของมัน ย่อมงดงามตามควรแก่สภาพของพันธุ์ไม้นั้น ครั้นนำมากอง
       รวมกันมิไม้จัดสรร ก็หาความเป็นระเบียบมิได้ ไม่น่าดู ไม่น่าชมแต่หากช่างดอกไม้ผู้ฉลาดมาจัดสรร
       ใส่แจกันหรือจัดใส่พานให้เป็นระเบียบ ย่อมเกิดความเรียบร้อยสวยงาม  น่าดู  น่าชม
                      สงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็เช่นกันเมื่อยังเป็นคฤหัสถ์ ย่อมมีกิริยามารยาททาง
       กาย  วาจา  ใจ  เรียบร้อยตามสมควรแก่ภูมิชั้นแห่งตระกูลของตนๆ หยาบบ้าง ปานกลางบ้าง ละเอียดบ้าง 
       ครั้นคฤหัสถ์เหล่านั้นมีศรัทธาเข้ามาบวชอยู่ร่วมกันพระพุทธเจ้าเปรียบดั่งช่างทำดอกไม้ผู้ชาญฉลาด 
       ทรงวางพระธรรมวินัยไว้เป็นแบบแผนประพฤติปฏิบัติ  จัดให้สงฆ์สาวกเหล่านั้นอยู่ในระเบียบเดียวกัน
       จึงเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าเคารพสักการบูชา
                     ดอกไม้ นิยมให้เพรียบพร้อมด้วยลักษณะ ๓ ประการ คือ สีสวย กลิ่นหอม กำลังสดชื่น จึงนิยม
       จัดเปลี่ยนให้สดอยู่เสมอ  อันจะแสดงให้เห็นถึงความสดชื่นความเจริญรุ่งเรือง ไม่นิยมปล่อยให้เหี่ยวแห้ง
       เพราะความเหี่ยวแห้งเป็นนิมิตหมายของความหดหู่ใจความเสื่อมโทรม

ที่มาของวัฒนธรรมชาวพุทธ
วัฒนธรรมการดูแลรักษาปัจจัย ๔
           งานของชีวิต            การจัดพับเก็บสิ่งของเครื่องใช้
วัฒนธรรมการใช้ปัจจัย ๔ ในชีวิตประจำวัน
           การปัดกวาดเช็ดถู
      การใช้อาคารสถานที่              การใช้ไม้ขนไก่และผ้าต่างๆ
           การใช้ห้องนอน
         การซัก-ตาก
         การใช้ห้องน้ำ (สุขา)          การล้างห้องน้ำ
         การใช้ห้องปฏิบัติธรรม
         การล้างจาน
         การใช้ห้องเรียน          การดูแลศาสนสมบัติและศาสนสถาน
         การใช้น้ำ  
         การใช้ไฟฟ้า
 
         การใช้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม  
วัฒนธรรมการดูแลรักษาสุขภาพ
มารยาทชาวพุทธ
      การป้องกันดูแลตนเองเบื้องต้น
         มารยาทการยืน เดิน นั่ง นอน
         การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
         มารยาทการกราบและการไหว้
         หลัก ๘ ประการของการดูแลสุขภาพ          การกราบ (อภิวาท)
         การดูแลสุขภาพปากและฟััน          การปฏิบัติตนต่อพระภิกษุสงฆ์
         การบำบัดรักษาเบื้องต้น          ระเบียบปฏิบัติในการสนทนากับพระภิกษุ
             มารยาทการรับประทานอาหารตามหลักเสขิยวัตร
             ศิลปะการอยู่ร่วมกัน และ ประโยชน์ของมารยาท
ศาสนพิธี

วัฒนธรรมชาวพุทธที่ปรากฎหลักฐานในพระไตรปิฎก