หน้าแรก
 
ธรรมะเพื่อประชาชน
ฟิลเตอร์     การเรียงลำดับ     แสดง # 
 วันที่ ชื่อเรื่อง ผู้ชม
๓ ตุลาคม ๒๕๔๙ ผู้ชนะสิบทิศตอน.๓(ท่องทั่วโลกธาตุ) 1950
๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ ผู้ชนะสิบทิศ๒ (มหัศจรรย์แห่งทาน) 968
๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ผู้ชนะสิบทิศ๑ 1025
๑๒ กันยายน ๒๕๔๙ เดินตามทางของบัณฑิต(ตอนที่ 10) 806
๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๙ เดินตามทางของบัณฑิต(ตอนที่ 8) 643
๘ สิงหาคม ๒๕๔๙ เดินตามทางของบัณฑิต 746
๘ สิงหาคม ๒๕๔๙ เดินตามทางของบัณฑิต(ตอนที่ 7) 761
๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ เดินตามทางของบัณฑิต ( ตอนที่๕ ) 853
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เดินตามทางของบัณฑิต (ตอนที่ 4) 965
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เดินตามทางของบัณฑิต ตอนที่ 3 862
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เดินตามทางของบัณฑิต (๒) 607
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เดินตามทางของบัณฑิต (๒) 754
๔ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เดินตามทางของบัณฑิต ( ๑ ) 736
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙ เชิญพระเวสสันดรกลับพระนคร 1080
๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๙ กัณหาชาลีได้รับอิสรภาพ 4598
๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ พร ะเวสสันดรขอพร๘ประการ 1084
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙ กัณหาชาลีถูกทรมาน 2374
๒๕ เมษายน ๒๕๔๙ ชู ช ก ข อ โ อ ร ส ธิ ด า 1306
๑๘ เมษายน ๒๕๔๙ ชี วิ ต นั ก บ ว ช 1144
๑๑ เมษายน ๒๕๔๙ ชูชกกล่าวขอโอรสธิดา 899
๑๑ เมษายน ๒๕๔๙ เ ส ด็ จ อ อ ก บ ร ร พ ช า 828
๑๑ เมษายน ๒๕๔๙ บริจาคกัณหาชาลี 1278
๔ เมษายน ๒๕๔๙ เ ดิ น ท า ง สู่ เ ข า ว ง ก ต 801
๒๘ มีนาคม ๒๕๔๙ ( สั ต ต ส ต ก ม ห า ท า น ) 954
๒๑ มีนาคม ๒๕๔๙ พ ร ะ น า ง ผุ ส ดี ข อ พ ร ๑ ๐ ป ร ะ ก า ร 1102
๗ มีนาคม ๒๕๔๙ เ ว ส สั น ด ร ช า ด ก ต อ น ที่ ๑ ( ป ฐ ม เ ห ตุ ) 818
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ตอน..เ ส้ น ท า ง สู่ ค ว า ม เ ป็ น พุ ท ธ ะ (ตอนที่ ๒ ) 742
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ เ ส้ น ท า ง สู่ ค ว า ม เ ป็ น พุ ท ธ ะ ( ๑ ) 1050
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ตอน....(ขันติบารมี ) 2457
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ อุเบกขาบารมี 2310
๓๑ มกราคม ๒๕๔๙ แ น ว คิ ด ก า ร บํ า เ พ็ ญ บ า ร มี...เรื่อง สุเมธดาบส 1011
๑๗ มกราคม ๒๕๔๙ แ น ว คิ ด ก า ร บํ า เ พ็ ญ บ า ร มี(2) 1100
๑๗ มกราคม ๒๕๔๙ แ น ว คิ ด ก า ร บํ า เ พ็ ญ บ า ร มี 1086
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 51 - 83 จาก 83
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org