หน้าแรก
 
บวชชาวเขา 240 รูป พิมพ์
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับมูลนิธิเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ชุมชนถิ่นทุรกันดาร ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและคณะพระธรรมจาริก เตรียมจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ชาวเขา 13 จังหวัดภาคเหนือ ประจำปี พุทธศักราช 2548 จำนวน 240 รูป ฉลอง ครบรอบ 40 ปี ของการจัดตั้งโครงการ  ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กทม. ในวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม ที่ผ่านมา
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org