หน้าแรก
 
ข้าวพระ พิมพ์
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘

ข้าวพระ คือ ข้าวที่จัดถวายพระพุทธ เรียกเต็มว่า ข้าวพระพุทธ

การถวายข้าวพระเลียนแบบมาแต่สมัยพุทธกาล คือในสมัยนั้นชาวพุทธนิยมเลี้ยงพระสงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วและมีประเพณีสร้างพระพุทธรูปกันแล้ว เวลาทำบุญเลี้ยงพระจึงจัดที่ตั้งพระพุทธรูปไว้ด้วย เพื่อแสดงว่ายังมีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน และจัดอาหารถวายพระพุทธรูปด้วย

กายถวายข้าวพระพุทธเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าด้วยอาหารเหมือนบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียน มิใช่ถวายเพื่อให้พระพุทธเจ้าเสวย หรือเป็นการเซ่นไหว้พระพุทธเจ้า

และในการถวายข้าวพระพุทธมีคำกล่าวถวายและคำลาโดยเฉพาะ


แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org