หน้าแรก
 
จตุรพิธพรชัย พิมพ์
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘

จตุรพิธพรชัย คือ พรที่จะทำให้เกิดความสวัสดีมีชัย ๔ ประการ เป็นพรที่พระสงฆ์ให้แก่ชาวบ้านเป็นปกติหลังจากทำบุญแล้ว พร ๔ ประการนี้ คือ

๑. อายุ คือ ให้มีอายุยืน มีชีวิตที่ดี

๒. วรรณะ คือ ให้มีความสวยงาม มีชื่อเสียงเกียรติยศ

๓. สุขะ คือ ให้มีความสุขกายสบายใจมีความสะดวก

๔. พละ คือ ให้มีกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์ มีพวกพ้องบริวาร

พร ๔ ประการนี้เป็นพรที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ จึงถือว่าศักดิ์สิทธิ์ แน่นอน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัดต่อเพิ่มเติม พระสงฆ์ใช้มาเป็นพันปีแล้ว


แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org