หน้าแรก
 
ฉัพพรรณรังสี พิมพ์
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘

ฉัพพรรณรังสี แปลว่า รัศมี ๖ ประการ คือ

๑. นีล เขียวเหมือนดอกอัญชัน

๒. ปีต เหลืองเหมือนหรดาล

๓. โลหิต แดงเหมือนตะวันอ่อน

๔. โอทาต ขาวเหมือนแผ่นเงิน

๕. มัญเชฐ สีหงสบาทเหมือนดอกเซ่งหรือหงอนไก่

๖. ประภัสสร เลื่อมพรายเหมือนแก้วผลึก

เป็นที่รู้กันว่ารัศมีทั้ง ๖ นี้เปล่งออกจากพระวรกายของพระพุทธเจ้าตลอดเวลา เพราะฉะนั้น จึงทรงงดงามและเป็นแรงดึงดูดให้เกิดศรัทธาในพระองค์แก่ผู้พบเห็น หากจะทรงต้องการให้ผู้ใดเห็นพระองค์โดยเฉพาะก็จะทรงฉายพระรัศมีนี้วาบไปถึงผู้นั้นเหมือนฉายไฟไปฉะนั้น


แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org