หน้าแรก
 
ดูกร ดูก่อน พิมพ์
๑๐ เมษายน ๒๕๔๘

ดูกร ( อ่านว่า ดูกะระ, ดูกอน) เป็นคำที่นิยมใช้สมัยโบราณ สมัยใหม่ใช้ว่า ดูก่อน

ดูกร เป็นคำเริ่มต้นเพื่อให้ผู้ฟังรู้สึกตัวหรือเป็นคำเตือนให้ผู้ฟังรู้ตัวก่อนเพื่อจะได้ตั้งใจฟังต่อไป ตรงกับคำไทยว่า นี่แน่ะ ดูแน่ะ ดูรา

ดูกร ปกตินิยมใช้เป็นสำนวนในพระไตรปิฏก ในกรณีที่พระพุทธเจ้าจะทรงแสดงธรรมหรือตรัสกับพระสงฆ์ หรือพระสาวกผู้ใหญ่พูดกะพระสาวกผู้น้อย เช่น

“ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราขอเตือนเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความสิ้นไปเป็นธรรมดา”

“ ดูกรท่านอานนท์ เธอสำคัญความข้อนี้เป็นไฉน”

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org