หน้าแรก
 
อุโบสถ พิมพ์
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๘

อุโบสถ มีหลายความหมาย คือ หมายถึง

- สถานที่ที่พระสงฆ์ประชุมทำสังฆกรรมตามพระวินัย เรียกตามคำวัดว่า อุโบสถาคารบ้าง อุโบสถัคคะ บ้าง แต่เรียกโดยทั่วไปว่า โบสถ์

- การเข้าจำ คือ การรักษาศีล 8 ของอุบาสกอุบาสิกา ในวันขึ้นและแรม 8 ค่ำ 15 ค่ำ เรียกว่า รักษาอุโบสถ หรือ รักษาอุโบสถศีล

- วันพระหรือวันฟังธรรมของคฤหัสถ์คือวันขึ้นและแรม 8 ค่ำ 15 ค่ำ ซึ่งเป็นวันที่คฤหัสถ์รักษาอุโบสถศีลกัน เรียกว่า วันอุโบสถ

- วันที่พระสงฆ์ลงฟังพระปาติโมกข์ทุกกึ่งเดือน เรียกว่า วันอุโบสถ

- การสวดพระปาติโมกข์ทุกกึ่งเดือนหรือทุกวันอุโบสถของพระสงฆ์ เรียกว่า การทำอุโบสถ
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org