หน้าแรก
 
อาหุไนยบุคคล พิมพ์
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘

อาหุไนยบุคคล แปลว่า บุคคลผู้ควรแก่ของที่เขานำมาคำนับคือนำมาบูชา นำมาให้

อาหุไนยบุคคล หมายถึงผู้สมควรได้รับสิ่งของสำหรับบูชาซึ่งเป็นสิ่งของที่ดี ประณีตบรรจง และมีค่าหาได้ยาก โดยตรงหมายถึงพระอริยบุคคล ๘ มีพระโสดาบัน เป็นต้น โดยอ้อมได้แก่พระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในพระพุทธศาสนา

อาหุไนยบุคคล อีกความหมายหนึ่งหมายถึงบิดามารดา เพราะท่านทั้งสองได้รับยกย่องว่าเป็นพระอรหันต์ของบุตร เมื่อพระอรหันต์เป็น อาหุไนยบุคคล บิดามารดาจึงเป็นอาหุไนยบุคคลไปด้วย และเป็นผู้สมควรได้รับสิ่งของสำหรับบูชาจากบุตรธิดา การปรนนิบัติเลี้ยงดู การเกื้อกูลบิดามารดาจึงเท่ากับปรนนิบัติเลี้ยงดูพระอรหันต์

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org