หน้าแรก
 
วิชชาจรณสัมปันโน พิมพ์
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๘

วิชชาจรณสัมปันโน แปลว่า ผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เป็นพระนามพระพุทธเจ้าและเป็นบทพุทธคุณบทหนึ่งในจำนวน 9 บท

วิชชาจรณสัมปันโน หมายความว่าพระพุทธเจ้าทรงมีวิชชา 3 และวิชชา 8 และจรณะ 15 อย่างสมบูรณ์ บริบูรณ์

ในสองอย่างนั้น ความถึงพร้อมด้วยวิชชา สร้างความเป็นพระสัพพัญญูให้พระพุทธเจ้า ส่วนความถึงพร้อมด้วยจรณะสร้างความเป็นผู้กอปรด้วยพระมหกรุณาธิคุณแก่พระพุทธเจ้า คือเมื่อพระองค์ทรงรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ด้วยความเป็นสัพพัญญู แล้วทรงเว้นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ ทรงชักนำแต่ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ด้วยความเป็นผู้กอปรไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณแก่สัตวโลกทั้งปวง

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org