หน้าแรก
 
อนุวัต พิมพ์
๑ มิถุนายน ๒๕๔๘

อนุวัต แปลว่า เป็นไปตาม ประพฤติตาม ปฏิบัติตาม เขียนเป็น อนุวรรตน์ อนุวัตน์ อนุวัตร หรือ อนุวัติ ก็มี อนุวัต หมายถึงทำตาม คล้อยตาม ยอมตาม เช่นใช้ว่า

- อนุวัต ตามธรรม

- พระอาศัยคันตุกะอนุวัตตามภิกษุเจ้าถิ่น

- พระพุทธเจ้าทรง อนุวัต ตามทางการ บ้านเมืองในหลายๆ เรื่อง เป็นต้นว่าการปรับอาบัติ การปกครองสงฆ์ เช่น ทรงอนุญาติให้พระสงฆ์คล้อยตามฝ่ายราชอาณาจักร เพื่อมิให้ขัดแย้งกับฝ่ายบ้านเมืองอันจะเกิดผลเสียแก่พระศาสนาในอนาคต ดังที่ตรัสว่า

“ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ อนุวัต ตามพระราชาทั้งหลาย”

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org