หน้าแรก
 
อริยสัจ พิมพ์
๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๘

อริยสัจ แปลว่า ความจริงอันประเสริฐ ความจริงของพระอริยะ ความจริงที่ทำให้เป็นพระอริยะ

อริยสัจ เป็นชื่อธรรมหมวดหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ เป็นหลักธรรมที่สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา ซึ่งถือว่าเป็นหลักแห่งความจริงและนำผู้เข้าถึงให้บรรลุถึงความเป็นพระอริยะได้

อริยสัจ มี 4 คือ

  • ทุกข์ คือ ความไม่สบายกายไม่สบายใจ
  • สมุทัย คือ สาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์
  • นิโรธ คือ การดับทุกข์
  • มรรค คือ หนทางหรือแนววิธีสำหรับดับทุกข์
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org