หน้าแรก
 
อัชฌาสัย พิมพ์
๒ กรกฎาคม ๒๕๔๘

อัชฌาสัย แปลว่า นอนเนื่องอยู่ พิงอยู่ แขวนอยู่ คือสิ่งที่นอนเนื่องอยู่ในจิตใจ นิสัยประจำตัว จิตใจปกติ ได้แก่ความอยาก ความตั้งใจ ความปรารถนา เช่นใช้ว่า ตามสมควรแก่อัชฌาสัย

อัชฌาสัย ทั่วไปใช้ในความหมายว่ากิริยาดี นิสัยใจคอ ความรู้จักผ่อนปรน และใช้ในรูปว่า อัธยาศัย เช่นใช้ว่า

“ ทีฆาวุกุมารจึงประพฤติทำนองตื่นก่อนนอนทีหลัง คอยฟังพระดำรัสใช้ ประพฤติให้ต้องตามพระราชอัธยาศัย...”

“ สัตว์จำพวกที่มีอัธยาศัยเลวย่อมคบค้าสมาคมกับสัตว์จำพวกที่มีอัธยาศัยเลวด้วยกัน”

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org