หน้าแรก
 
อาสภิวาจา พิมพ์
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘

อาสภิวาจา แปลว่า วาจาที่องอาจ วาจาที่กล่าวด้วยความกล้าหาญ คำพูดที่ยิ่งใหญ่

อาสภิวาจา ในคำวัดใช้หมายถึงคำประกาศของพระพุทธเจ้าตอนประสูติจากพระครรภ์ คือเมื่อพระองค์ประสูติแล้วทรงยืนได้ด้วยพระบาททั้งสอง ทรงผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ ย่างพระบาทไปได้ 7 ก้าว แล้วทรงเปล่งอาสภิวาจาว่า

อัคโคหมัสมิ โลเก เชฏโฐหมัสมิ โลเก เสฏโฐหมัสมิ โลเก

แปลว่า เราเป็นผู้เลิศแห่งโลก เราเป็นผู้ใหญ่แห่งโลก เราเป็นผู้ประเสริฐสุดแห่งโลก

อาสภิวาจา ใช้กับพระอริยสาวก เช่น พระสารีบุตร พระอนุรุทธะ ก็มี

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org