หน้าแรก
 
ผู้ข้ามทะเลอันข้ามได้ยาก พิมพ์
๓ สิงหาคม ๒๕๔๘
ผู้สำรอกราคะ โทสะ และอวิชชาได้แล้ว

ชื่อว่าได้ข้ามทะเลที่มีสัตว์ร้าย มีผู้ร้าย มีภัยจากคลื่น

อันข้ามไปได้ยากนักนี้สํ. สฬ. 18/197


แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org