หน้าแรก
 
จิต พิมพ์
๑๔ มกราคม ๒๕๔๗

ฝนย่อมรั่วรดเรือนที่มุงไม่ดีฉันใด
ราคะย่อมรั่วรดจิตที่ไม่ได้อบรมฉันนั้น


ขุ. ธ. ๒๕/๑๖

ขุ. ธ. ๒๕/๑๖
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org