หน้าแรก
 
กำหนดสติ พิมพ์
๑๕ มกราคม ๒๕๔๗

สติกำหนดลมหายใจเข้าออก อันผู้ใดไม่อบรมให้บริบูรณ์
ทั้งกายทั้งจิตของผู้นั้นก็หวั่นไหว


ขุ. ปฎิ. ๓๑/๒๕๐

ขุ. ปฎิ. ๓๑/๒๕๐
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org