หน้าแรก
 
ผู้สะอาด พิมพ์
๑๘ มกราคม ๒๕๔๗

“บัณฑิตกล่าวถึงผู้มีกายสะอาด มีวาจาสะอาด มีใจสะอาด
ไม่มีอาสวะ ถึงพร้อมด้วยความสะอาด ล้างบาปแล้ว
ว่าเป็นผู้สะอาด”

 

อง?. ติก. ๒๐/๓๕๒

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org