หน้าแรก
 
คุณธรรมของบัณฑิต พิมพ์
๑๙ มกราคม ๒๕๔๗

“เกียรติยศย่อมเจริญแก่ผู้ขยัน มีสติ
มีการงานสะอาด ใคร่ครวญแล้วจึงทำ
สำรวมแล้ว เป็นอยู่โดยธรรม และไม่ประมาท”


ขุ. ธ. ๒๕/๑๘

ขุ. ธ. ๒๕/๑๘
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org