หน้าแรก
 
ตัดเครื่องผูก พิมพ์
๒๑ มกราคม ๒๕๔๗

เ“ราคะ โทสะ และอวิชชา อันผู้ใดหลุดพ้นแล้ว
ผู้นั้นเป็นผู้คงที่มีสายล่ามขาดแล้ว
ไม่มีเครื่องผูก
ย่อมไม่ติดในที่นั้น”


ขุ. เถร. ๒๖/๓๑๒

ขุ. เถร. ๒๖/๓๑๒
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org