หน้าแรก
 
ละจากอกุศล พิมพ์
๒๓ มกราคม ๒๕๔๗

 

“บุคคลไม่ควรทำบาป ซึ่งเป็นเครื่องกังวลในโลกทั้งปวง
ด้วยกาย วาจา หรือด้วยใจ
มีสติสัมปชัญญะ ละกามทั้งหลายได้แล้ว
ไม่ควรเสพทุกข์อันประกอบด้วยสิ่งที่ไร้ประโยชน์”


สํ. ส. ๑๕/๔๒

สํ. ส. ๑๕/๔๒
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org