หน้าแรก
 
รัฐศาสตร์เชิงพุทธ และบทวิเคราะห์ ทักษิโณมิคส์ พิมพ์
๑๗ มกราคม ๒๕๔๗

kampee470118.jpg

โดย พระภาวนาวิริยคุณ

 

.....“รัฐศาสตร์เชิงพุทธ” งานค้นคว้าศึกษาพระไตรปิฎกซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการไขความลับแห่งมนุษยชาติอันเป็นวิชาจักรวาล และเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาจากพระไตรปิฎกเล่มล่าสุดของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ต่อจากหนังสือเรื่องเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ คัมภีร์ปฏิรูปมนุษย์ และเข้าไปอยู่ในใจ ซึ่งล้วนเปรียบเสมือนวิชาเศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ทำให้ได้ภาพการศึกษา พระพุทธศาสนาในมุมองจากนักวิชาการภายนอกที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วน ช่วยให้เห็นภาพรวมในการใช้พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อมุ่งผลปฏิรูปมนุษย์ชาติ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการสร้างสังคมใหม่ในอุดมคติที่มนุษย์ต่างมุ่งใฝ่ฝันกันมานานแล้ว

.....จากแวดวงนักวิชาการ วงการศึกษาในระดับต่าง ๆ ที่ล้วนมุ่งเพื่อศึกษาตามหลักวิชาและวิชาการแนวความคิดของโลกตะวันตกอยู่ โดยสุดท้ายได้เพียงแค่ทางตันที่ยังไม่อาจสร้างสังคมที่สันติสุขยั่งยืน สังคมแห่งคุณธรรมยังไม่ได้เด็ดขาดเสียที เพราะสิ่งสำคัญที่ขาดไปก็คือ ยังขาดการปฏิรูปคนให้เป็น “สัมมาทิฎฐิ”นั่นเอง และเนื่องจากยุคปัจจุบันที่กล่าวได้ว่าประเทศไทยกำลังมุ่งปฏิรูปเพื่อก้าวเข้าสู่เมืองไทยยุคใหม่ที่ทัดเทียมและก้าวหน้า อยู่ในช่วงแนวความคิดแบบภูมิปัญญาตะวันออก เศรษฐศาสตร์การเมืองแบบ “ทักษิโณมิคส์” ทั้งต่างชาติกำลังสนใจและวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับ การ “คิดใหม่ ทำใหม่” ผู้นำเสนอคือ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พตท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร และทีมนักคิด นักวิชาการ และนักบริหาร นักปกครองยุคใหม่ ที่ไม่น่าเชื่อว่าจะไปลงสอดคล้องกับแนวความคิดการบริหารบ้านเมือง ตามแนวพระสูตร เรื่อง “กูฏทันตสูตร” ที่ชี้ช่องว่างระหว่างกลุ่มบุคคลระดับบน กับกลุ่มประชาชนระดับล่าง ซึ่งผู้นำมักจะมองข้ามและไม่มีการปิดช่องว่าง จนกลายเป็นช่องว่างแห่งความไม่เข้าใจ ระดับรายได้ และการแก้ปัญหาก่อให้เกิดการบริหารประเทศต้องวนเวียนอยู่ในความสับสนวุ่นวายหาที่จบยังไม่ได้

.....สำหรับท่านผู้สนใจ จากเนื้อหาท่านจะได้ภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นกับความเป็นจริงที่เป็นอยู่ในสังคมไทยของเรา ที่กำลังอยู่ระหว่างการบริหารจัดการของรัฐบาลยุคใหม่นี้ ได้จากการตามรอยการปฏิรูปบ้านเมืองแนวใหม่ตามพระสูตรกูฏกันตสูตร การบริหารบ้านเมืองแบบยั่งยืนเชิงพุทธ และ หลวงพ่อตอบคำถาม วิเคราะห์ “ทักษิโณมิคส์” กับรัฐศาสตร์เชิงพุทธ มุ่งเป้าหมายสำคัญเพื่อช่วยเติม ช่วยสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีศีลธรรม คุณธรรม ที่เจริญรุ่งเรืองทั้งทางเศรษฐกิจ ควบคู่กับความเจริญทางศีลธรรม ซึ่งคือความยากแต่จะได้ความแตกต่างที่ดีโดดเด่นกว่าประเทศต่าง ๆ ในโลกทีเดียว อาจกลายเป็นต้นแบบที่ดีจริงหากปฏิบัติกันได้ต่อเนื่องทั่วถึง ซึ่งทุกท่านสามารถเข้าถึงบทสรุปที่ชัดเจนเหล่านี้ได้จากสาระภายในเล่ม โดยติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐–๒๕๒๔–๐๒๕๗–๖๓ ค่ะ 

สุ. พูนพิพัฒน์.

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org