หน้าแรก
 
โกศ โกษ โกส พิมพ์
๑๙ มกราคม ๒๕๔๗
.....โกศ แปลว่า กล่อง คลัง ฉาง ผอบ ฝัง โพรง หีบ ได้แก่สิ่งที่มีลักษณะเป็นโพรงซึ่งสามารถเก็บของหรือสมบัติไว้ภายในได้ ใช้ว่า โกษ โกส ก็มีแล้วแต่กรณี

.....โกศ ในคำวัดส่วนใหญ่ใช้ในความหมายว่าคลัง ตู้ หีบ เช่น ธรรมโกศ หมายถึงคลังธรรม ตู้ธรรม

.....โกศ ในภาษาไทยหมายถึงที่ใส่ศพนั่งเป็นรูปกลมทรงกระบอก ฝาครอบมียอด หรือที่ใส่อัฐขนาดต่างๆ ฝาครอบมียอดเช่นกันแนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org