หน้าแรก
 
คฤหัสถ์ พิมพ์
๒๓ มกราคม ๒๕๔๗
.....คฤหัสถ์ แปลว่า ผู้ครองเรือน ผู้มีบ้านผู้ออกเรือน

.....คฤหัสถ์ หมายถึงชาวบ้านทั่วไปที่มีเหล่าเรือน ยังต้องประกอบอาชีพทำมาหากินตามปกติยังมีบ่วงห่วงใยคือเหย้าเรือน ทรัพย์สมบัติ บุตร ภรรยา สามี

.....ฆราวาส แปลว่า การอยู่ครองเรือน การเป็นอยู่แบบชาวบ้าน

.....ฆราวาส ในความหมายทั่วไปหมายถึงผู้ครองเรือนหรือชาวบ้าน ซึ่งเป็นความหมายเดียวกับคำว่าคฤหัสถ์ เช่นคำว่า ฆราวาสธรรม หมายถึงธรรมของผู้อยู่ครองเรือนแนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org