หน้าแรก
 
คาถา พิมพ์
๒๔ มกราคม ๒๕๔๗
.....คาถา แปลว่า ถ้อยคำที่ร้อยกรอง ถ้อยคำที่ผูกไว้ ถ้อยคำที่ขับร้อง ท่อง สวด

.....คาถา ในคำวัดหมายถึงคำประพันธ์ภาษาบาลีประเภทฉันทลักษณ์ที่แต่งครบ ๔ บาทหรือ ๔ วรรค ๑ คาถา มี ๔ บาท แต่ละบาทมีจำนวนคำต่างกันไปตามชื่อฉันท์ เช่น อินทรวิเชียรฉันท์แต่ละบาทมี ๑๑ คำ ๔ บาทก็มี ๔๔ คำ ๑ คาถา ของอินทรวิเชียรฉันท์จึงมี ๔๔ คำ ในเวสสันดรชาดกมี ๑,๐๐๐ คาถา จึงเรียกว่า คาถาพัน

.....คาถา ในภาษาไทยหมายถึงคำแสกเป่าที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ คาถาอาคม ก็เรียก


แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org