หน้าแรก
 
อภิธรรม พิมพ์
๒๕ มกราคม ๒๕๔๗
.....อภิธรรม แปลว่า ธรรมอันยิ่ง หมายถึง ธรรมอินวิเศษยิ่งกว่าธรรมอื่น ได้แก่มรรคและผล

.....อภิธรรม เป็นชื่อปิฎกหนึ่งในพระไตรปิฎก เรียกว่า พระอภิธรรมปิฎก ซึ่งเป็นที่รวมเรื่องของธรรมชั้นสูง หรือปรมิตถธรรม ได้แก่เรื่อง จิต เจตสิก รูป นิพพาน ซึ่งสรุป แล้วได้ ๗ คัมภีร์หรือ ๗ หมวดใหญ่ๆ จึง เรียกกันโดยทั่วไปว่า พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์

.....อภิธรรม ๗ คัมภีร์ คือ ๑) คัมภีร์ธรรมสังคณี ๒) คัมภีร์วิภังค์ ๓) คัมภีร์ธาตุกถา ๔) คัมภีร์บุคคลบัญญัติ ๕) คัมภีร์กถาวัตถุ ๖) คัมภีร์ยมก ๗) คัมภีร์ปัฏฐาน

.....อภิธรรม ๗ คัมภีร์นี้ ท่านสรุปเฉพาะหัวข้อหรือมาติกามาใช้สวดในงานศพ เรียกว่า สวดพระอภิธรรม


แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org