หน้าแรก
 
อาบัติ พิมพ์
๒๙ มกราคม ๒๕๔๗
.....อาบัติ หมายถึง โทษที่เกิดจากการล่วงละเมิดสิกขาบทหรือข้อห้ามแห่งพระภิกษุ ใช้เรียกความผิดทางพระวินัยของพระภิกษุว่า ต้องอาบัติ

.....อาบัติมี ๗ อย่าง แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ

๑. ครุกาบัติ หมายถึง อาบัติหนัก อาบัติที่มีโทษร้ายแรง มี ๒ อย่างคือ อาบัติปาราชิก อาบัติสังฆาทิเสส

๒. ลหุกาบัติ หมายถึง อาบัติเบา อาบัติที่มีโทษไม่ร้ายแรงมากเท่าครุกาบัติ มี ๕ อย่างคือ อาบัติถุลลัจจัย อาบัติปาจิตตีย์

อาบัติปาฏิเทสนียะ อาบัติทุกกฎ อาบัติทุพภาสิตแนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org