หน้าแรก
 
ความซื่อสัตย์ พิมพ์
๖ มกราคม ๒๕๔๗

เสียสินสงวนศักดิ์ไว้                         วงศ์หงส์
เสียศักดิ์สู้ประสงค์                                              สิ่งรู้
เสียรู้เร่งดำรง                                  ความสัตย์ ไว้นา
เสียสัตย์อย่าเสียสู้                                ชีพม้วยมรณา


แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org