หน้าแรก
 
บำเพ็ญ พิมพ์
๘ มกราคม ๒๕๔๗
.....บำเพ็ญ แปลว่า การทำให้เต็ม

.....บำเพ็ญ หมายถึงการทำให้บริบูรณ์ การเพิ่มพูน การประพฤติปฏิบัติสิ่งที่ดีงาม โดยปฏิบัติต่อเนื่อง ไม่ขาดตอน ด้วยจิตใจที่มุ่งมั่น ด้วยเจตนาที่ดี ด้วยหวังผลเป็นความสุขความสำเร็จแก่ตนและคนอื่นเป็นที่ตั้ง

.....บำเพ็ญ นิยมใช้กับคำที่มีความหมายในทางดี เช่น บำเพ็ญบุญ บำเพ็ญกุศล บำเพ็ญทาน บำเพ็ญเพียร บำเพ็ญภาวนา บำเพ็ญบารมี บำเพ็ญพรต บำเพ็ญประโยชน์ ไม่ใช้กับคำที่มีความหมายในทางไม่ดี เช่น ไม่ใช่ว่าบำเพ็ญบาป บำเพ็ญอกุศล บำเพ็ญตระหนี่


แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org