หน้าแรก
 
จิต พิมพ์
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗

ฝนย่อมรั่วรดเรือนที่มุงไม่ดีฉันใด
ราคะย่อมรั่วรดจิตที่ไม่ได้อบรมฉันนั้น

ขุ. ธ. ๒๕/๑๖

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org