หน้าแรก
 
ผู้ไปสู่นรก พิมพ์
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗

นรชนผู้สะสมบาปกรรมไว้ทีละน้อยๆ
ย่อมพาเอาบาปกรรมซึ่งเป็นภาระหนักนั้น
จมลงไปในนรกด้วย

มหานารทกัสสปชาดก ขุ.ชา. ๒๘/๒๒๕๗

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org