หน้าแรก
 
ผู้อยู่ใกล้นิพพาน พิมพ์
๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗

ภิกษุยินดีในความไม่ประมาท
หรือเห็นภัยในความประมาท
เป็นผู้ไม่ควรเพื่อจะเสื่อม
(ชื่อว่า) อยู่ใกล้พระนิพพานทีเดียว

ขุ.ธ. ๒๕/๑๙

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org