หน้าแรก
 
ผู้ละทุกข์ได้ิ พิมพ์
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗

ภิกษุผู้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้
มีสติ ไม่ประมาท ละความถือมั่นว่าของเราได้แล้ว
เที่ยวไป เป็นผู้รู้ พึงละชาติ ชรา โสกะ ปริเทวะ
และทุกข์ในโลกนี้ได้

 

ขุ. จู. ๓๐/๙๒

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org