หน้าแรก
 
ผู้ถึงฝั่ง พิมพ์
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗

เมื่อใด พราหณ์เป็นผู้ถึงฝั่งในธรรม ๒ อย่าง
เมื่อนั้นกิเลส เครื่องตรึงทั้งปวงของพราหมณ์ผู้รู้นั้น
ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้

ขุ. ธ. ๒๕/๖๗

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org