หน้าแรก
 
เปลื้องตนจากทุกข์ พิมพ์
๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗

ผู้ฉลาดเฉียบแหลม แสดงเหตุผลและไม่ใช่เหตุได้แจ่มแจ้ง
และคาดเห็นผลประจักษ์
ย่อมเปลื้องตน(จากทุกข์)ได้ฉับพลัน
อย่ากลัวเลยเขาจักกลับมาได้

ขุ.ชา.มหา. ๒๘/๓๔๔

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org